Hồ sơ xin hồi hương cần những gì?

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 875/TTg, mục II Thông tư liên tịch số 06/TT-LT, điểm 2 Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BCA-BNG, bạn cần chuẩn bị 02 bộ hồ sơ xin hồi hương, mỗi bộ gồm:

+ Đối với người xin hồi hương:

  • Đơn xin hồi hương theo mẫu.
  • Bản sao hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu.
  • Bản sao thị thực (visa) hoặc giấy miễn thị thực.
  • 03 hình cỡ 4×6 nền trắng (02 hình dán vào đơn xin hồi hương, 01 hình dán vào giấy thông hành hồi hương).
  • Bản khai lý lịch.
  • Giấy tờ chứng minh khả năng đảm bảo cuộc sống khi hồi hương.

+ Đối với người bảo lãnh:

  • Giấy bảo lãnh theo mẫu.
  • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ nhân thân.
  • Giấy tờ các nhận của người bảo lãnh
  • Giấy tờ bảo lãnh có ký tên, đóng dấu của thủ trưởng cơ quan (trường hợp được cơ quan Việt Nam bảo lãnh).

Nơi nộp hồ sơ xin hồi hương

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn đến nộp tại Việt Nam: Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc sở công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.